This project has moved and is read-only. For the latest updates, please go here.

I've moved

Project Title

Iran Map Silverlight Project (Educational)

Project Description
An open source project for programmers and web designers, especially Microsoft Silverlight-based projects.

پروژه ی نقشه ی سیلورلایت ایران

 

نقشه ی سیلورلایت ایران پروژه ی متن باز جهت استفاده برنامه نویسان و طراحان وب بخصوص برنامه نویسان پروژه های مبتنی بر سیلورلایت مایکروسافت است، از آنجائیکه عموما کامپوننت های نرم افزاری دارای مشکلات بومی سازی و ناسازگاری با برخی زبان ها مانند زبان فارسی هستند و نیاز شدیدی که در پروژه های ایرانی برای ویژگی های محلی سازی و جهانی سازی (مانند تاریخ شمسی ، زبان فارسی و ... ) وجود دارد در این پروژه نقشه ایران بصورت خیلی ابتدایی طراحی شده است و امید میرود که با همکاری شما دوستان بتوانیم در پیشرفت و افزودن امکانات و قابلیت های آن تلاش کنیم، در صورتیکه شما نیز به این پروژه ملحق میشوید تغییرات و امکاناتی را ککه اضافه میکنید برای همکارانتان به اشتراک بگذارید و ترجیحا این تغییرات را از طریق کنترل سورس چک این کنید .
 
image0.png

Visit My Official Website:http://www.Alizamani.net.

Last edited Apr 4, 2017 at 7:01 PM by Harasp, version 16